Teminat Uygulaması Yönetmelik Kapsamına Alındı. / 08/06/2021

Teminat Uygulaması Yönetmelik Kapsamına Alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan değişiklikle; lisansa tabi faaliyetler ile ilgili olarak, yanıltıcı belge düzenleyen veya bu belgeleri kullanan, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen, kısmen sahte olarak düzenleyen veya bu belgeleri kullanma suçları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemlerine fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale edenlerin Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte EPDK’ya bildirilmesi halinde, EPDK tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulacak.

TEMİNAT VERMEYENLERİN PİYASA FAALİYETİ DURDURULACAK

Petrol Piyasası Kanunu ve LPG Piyasası Kanunu kapsamında, lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; yeni işe başlayanlardan 10 milyon TL’ye kadar, faaliyeti devam edenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar teminat alınacak.

TEMİNAT HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENECEK

Mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

İstenilen teminatı vermeyenlerin ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulacak. Yapılacak geçici durdurma işlemleri faaliyetin icrası için tesis gerektirmeyen hallerde ise EPDK’nın internet sitesinden duyurulacak.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı