Petrol Piyasası Asgari Ödenmiş Sermaye Yükümlülüğü Hakkında / 12/01/2022

Petrol Piyasası Asgari Ödenmiş Sermaye Yükümlülüğü Hakkında

Bilindiği üzere, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 5 inci maddesinin son fıkrası uyarınca, petrol piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahipleri Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlüdür.

Bununla birlikte, sırasıyla 09/07/2019, 07/02/2020, 28/07/2020, 24/04/2021 tarihli ve 30826, 31032, 31199, 31464 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri kapsamında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarları güncellenmiştir. Bahse konu değişiklikler uyarınca asgari ödenmiş sermayenin kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç rafinerici lisansı için

75.000.000 TL, iletim lisansı için 2.000.000 TL, depolama lisansı için 3.000.000 TL, işleme lisansı için 1.500.000 TL, dağıtıcı lisansı için 20.000.000 TL ve faaliyet konusu sadece madeni yağ olanlar hariç ihrakiye teslimi lisansı için 6.000.000 TL olması gerekmektedir.

Öte yandan, Yönetmeliğe eklenen geçici 27 nci maddede yapılan 24/04/2021 tarihli ve 31464 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği uyarınca; 01/01/2020 tarihinden önce lisans alanlar 01/04/2022 tarihine kadar 7 nci maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermayeyi sağlamak ve bu yükümlülüğün sağlandığını gösterir Yeminli Mali Müşavir Raporunu 01/05/2022 tarihine kadar Kuruma iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde ilgilinin lisansının sona erdirileceği de söz konusu maddede belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin, Yeminli Mali Müşavir Raporunun aslını veya son altı ay içerisinde onaylanmış örneğini Kurumumuza en geç 01/05/2022 tarihine kadar ibraz etmesi gerekmektedir. Asgari ödenmiş sermaye şartına ilişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen lisans türlerinden birden fazlasına sahip olanların en yüksek miktar şartını sağlayan tek bir rapor sunması yeterlidir. Asgari ödenmiş sermaye miktarına ilişkin yükümlülüğün sağlanmadığının tespiti halinde, ilgili lisans sona erdirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.


31/03/2023

İstasyonlarda Buhar Geri Kazanım Geçiş Tablosu

devamı
24/03/2023

Halk Bank, EPGİS Üyelerine Pos Komisyon Oranlarını Yeniledi.

devamı
20/02/2023

GİB, OHAL Bölgesine Dair Sirküler Yayınladı.

devamı