GİB 531 No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğini Yayımladı... / 02/09/2021

GİB 531 No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğini  Yayımladı...

Gelir İdaresi Başkanlığı daha önce Akaryakıt ve LPG piyasaları ile ilgili kanunlaşan maddeler gereğince 2 Eylül 2021 tarih ve 31586 sayılı Resmi gazete ile 531 No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğini Yayınladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 531 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 Sayılı Vergi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamaları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Tebliğe göre; Akaryakıt ve LPG piyasasında bulunanların vermesi gereken teminat mektubu miktarları ve şartları, elektronik sistemlere müdahale Edilmesi, lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların fatura kesme usulleri detaylandırıldı.  

Buna göre;

İlk Teminat 31 Mayıs 2022 Tarihine Kadar Verilecek

Petrol Piyasası Kanunu ve LPG Piyasası Kanunu kapsamında, lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar teminat uygulaması kapsamına alınmıştı.  Buna göre, yeni işe başlayan mükelleflerden (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dahil), sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın; dağıtıcı lisansına sahip olanlar 2021 yılı için 20 milyon Türk lirası, dağıtıcı lisansı dışındaki lisanslara sahip olanlar 2021 yılı için 1 milyon Türk lirası teminat verecek. 

Faaliyetlerine devam eden mükellefler ise sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın, bir önceki hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1’i oranında, 2021 yılı için 100 milyon Türk lirası teminat verecek.

Faaliyetine devam eden mükelleflerden adi ortaklıklar, adi ve eshamlı komandit şirketler ile kollektif şirketler tarafından verilmesi gereken teminat, ortaklığın/şirketin brüt satışları dikkate alınarak hesaplanacak.

Sadece LPG ile ilgili; dağıtıcı lisansına sahip olanlardan 5 milyon Türk lirası, faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükellefler ise sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın 2021 yılı için 50 milyon Türk lirası, LPG oto gaz bayilik lisansı bulunanlar ise 2021 yılı için 500 bin Türk Lirası teminat verecek.

Teminat vermekle yükümlü olanlardan dağıtıcı lisansı yanında bu madde kapsamında teminat verilmesi gereken diğer lisanslara da sahip olanlar, 2021 yılı için 5 milyon Türk Lirası teminat verecek.

Verilmesi gereken teminat tutarlarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak azami hadler, teminatın verileceği yıla ilişkin olarak yapılan artırım sonrası tutarları ile dikkate alınacak.

Vergi İndirimi Uygulamasından Yararlanma Hakkı Bulunan Mükellefler Beşte Bir Oranında Teminat Verecek

Faaliyetlerine devam eden mükelleflerin vereceği teminat, teminatın verileceği tarihin içinde bulunduğu yılda verilmesi gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler tarafından beşte bir oranında verilecek.

Lisans sahibi olan ve faaliyette bulunan mükellefler, ilk teminatı, 2021 yılı hesap dönemine (özel hesap dönemine tabi olanlar açısından 2021 yılında kapanan döneme) ait brüt satışlarını dikkate alarak 31 Mayıs 2022 tarihine kadar verecek.

Rafinerici lisansına sahip olan mükellefler ile genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile sermayelerinin yüzde 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar, teminat verilmesi gereken lisanslara sahip olsalar dahi, teminat vermeyecek.

Teminat Bağlı Bulunan Vergi Dairesine Verilecek

Yeni işe başlayan mükelleflerce (faaliyetine öteden bu yana devam etmekle birlikte, ilk kez teminat verilmesini gerektiren lisansa sahip olanlar dahil), teminat zorunluluğu getirilen lisanslara sahip oldukları tarihten itibaren bir ay içerisinde, faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce her yıl, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen beşinci ayın sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi (bu vergilerden mükellefiyeti bulunmayanların KDV) yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verilecek.

Mükelleflerin, vermeleri gereken teminat, daha önce verdikleri teminat tutarından fazla olması durumunda, teminat verilmesi gereken sürede teminatı tamamlayacak.

Tebliğ kapsamında tanımlanan teminatların biri veya birden fazlası birlikte verilebilecek. Banka teminat mektupları, Tebliğ ekindeki örneklere uygun olarak bankalar tarafından kesin ve süresiz olarak düzenlenecek ve ilgili bankanın teyidinin ardından kabul edilecek.

Gayrimenkullerin teminat olarak kabul edilebilmesi için, bunlar üzerinde herhangi bir sınırlamanın bulunmaması ve müşterek veya iştirak halinde mülkiyete konu olmaması gerekiyor. Teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin değerlemesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacak.          

Alınan Teminatın İadesi

Lisans sahiplerinden alınan teminat, mükellefin faaliyetine son vermesi, teminat verilen lisanslarının yenilenmemesi, sonlandırılması veya iptal edilmesi durumunda, vergi borcunun bulunmaması koşuluyla mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Kendisinden teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borcu tutarının, alınan teminat tutarının yüzde 10’unu aşması halinde, teminat paraya çevrilerek mükelleflerin vergi borçlarına mahsup edilecek. Mükelleflere tebliğ edilecek bir yazı ile bu suretle eksilen teminatın, 30 gün içinde tamamlanması istenecek.

Yeni işe başlayan mükelleflerden alınan teminatlar, daha sonraki dönemlerde alınması gereken teminattan fazla olması durumunda 5 yıl süreyle iade edilmeyecek.

Teminat Vermeyenlere Özel Usulsüzlük Cezası Kesilecek

Petrol Piyasası Kanunu ve LPG Piyasası Kanunu kapsamında, teminat vermekle yükümlü olanlardan; süresinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlar adına özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Cezanın uygulamasında, yeni işe başlayan ve işe başladığı hesap dönemi kapanmadığı için brüt satışları net olarak belli olmayan mükellefler hakkında, 213 Sayılı Kanun gereği, 25 bin Türk Lirası ceza kesilecek.

Teminat vermekle yükümlü olmasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen mükelleflere ilişkin bilgiler, ilgili vergi dairesi tarafından gerekli işlemlerin yapılması için EPDK’ya bir yazı ile bildirilecek. Söz konusu mükelleflerin teminat verme yükümlülüklerini sonradan yerine getirmeleri halinde de bu durum ayrıca EPDK’ya bildirilecek.
Elektronik Sistemlere Müdahale Edenler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemlerine fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale edenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yapılan satışlara ait belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, bilgileri değiştiren veya silenler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenlere veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebep olanlara da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde, inceleme tamamlanması beklenmeden; sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek. Rapor, değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte durum Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek, kamu davası açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan araştırma, inceleme, denetim gibi çalışmalarda suçların işlendiğinin tespiti halinde ise bu duruma ilişkin bilgi ve belgeler ivedilikle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, tankerlere veya özel nakliye araçlarına akaryakıt pompalarından yapılan dolum işlemi sonrasında pompa ünitelerine bağlı akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlardan ödeme kaydedici cihaz fişlerine ilişkin usul ve esasları, ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlayacağı teknik kılavuzlarda belirleyebilecek.

Lisansa Tabi Faaliyetlerde Bulunanların Fatura Kesme Esasları 

İhrakiye teslimleri hariç rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi ile tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG oto gaz bayi veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde yapılan akaryakıt ve LPG tesliminde fatura, teslim anında düzenlenecek. Bu uygulama, 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak.

Teslimin yapıldığı anda düzenlenme zorunluluğu getirilen faturanın öngörülen süreden sonra düzenlenmesi durumunda, bu belge hiç düzenlenmemiş sayılacağından muhatapları hakkında 213 Sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri çerçevesinde işlem uygulanacak.

Teslimlerde, alıcının tamamen veya kısmen akaryakıt ve LPG alımından vazgeçmesi ya da söz konusu teslimlere ilişkin olarak düzenlenen faturada gösterilen miktardan daha az akaryakıt ve LPG teslim edilmesi halinde, alıcı tarafından satıcı adına fatura, alıcı belge düzenleme yükümlülüğü bulunanlar kapsamında değilse satıcı tarafından gider pusulası düzenlenecek. Bu kapsamda düzenlenen belge üzerinde, işlemin mahiyetine ilişkin açıklama ile birlikte, ilgili faturanın tarih ve numarasına da yer verilecek.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı