EPDK Petrol piyasasında niteliği itibari ile düzeltme imkanı olan fiiller listesini yayınladı. / 25/03/2019

EPDK Petrol piyasasında niteliği itibari ile düzeltme imkanı olan fiiller listesini yayınladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2019 tarihli toplantısında 8487-3 nolu kurul kararı ile ; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 20 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin 14.02.2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, Kurul tarafından ekli listede yer alan fiillerin, niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.
 
 
 
Buna göre; 5015 Sayılı Kanun’un 20 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) Bendi Uyarınca Belirlenen Niteliği İtibarıyla Düzeltme İmkânı Olan Fiiller Listesi:
 
1-İlan panosunda yer alan akaryakıt türlerinin satışa hazır bulundurulmaması
 
2-Fiyat ilanı yapılmadan akaryakıt satışı yapılması
 
3-Fiyat ilan panosunda ilan edilen fiyatın üzerinde ancak bağlı dağıtım şirketince fiil tarihi itibarıyla belirlenen tavsiye fiyatının altında fiyatla akaryakıt
   satışı yapılması
 
4-Otomasyon sistemine bağlı ancak vaziyet planında veya İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatında bulunmayan tank/pompa bulunması
 
5-Bayisinin otomasyon sisteminde meydana gelen arızanın 10 gün içerisinde giderilmemesi
 
6-Lisans sahibinin aykırılık bildirimleri hariç olmak üzere istasyon otomasyon sistemine ilişkin verileri mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmaması
 
7-Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahibinin tanklarına ve ticaretine ilişkin verileri Kuruma   sunmaması
 
8-Madeni Yağ üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri
   mali belgelerde madeni yağın adı ve/veya 12 haneli GTİP numarasını belirtmemesi
 
9-Bayilik sözleşmesine ilişkin feshin süresi içerisinde Kuruma bildirilmemesi
 
10-Unvan değişikliğinin Kuruma süresi içerisinde bildirilmemesi
 
11-Yazılı olarak talep edilen bilgi-belgelerin süresi içerisinde hiç veya gereği gibi sunulmaması
 
12-Lisans sahibinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarda değişiklik olmasına rağmen lisans sahibinin
    değişikliği süresi içinde Kuruma bildirmemesi
 
13-Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi ve lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından
     veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren süresi içerisinde Kuruma bildirilmemesi
 
14-Lisans sahibinin lisansına kayıtlı tescilli markasını veya bu markanın kullanım hakkını, tescil edilmiş yeni bir marka ile değiştirmek suretiyle 
     lisans tadili yapmadan üçüncü şahıslara devretmesi
 
15-Dağıtıcının sözleşmeli bayisinde süresi içerisinde kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlamaması
 
16-Lisans sahibinin akaryakıt istasyonundan sözleşmeli dağıtıcı firmasının kurumsal kimlik belirtileri dışında başka bir dağıtıcı firmaya ait kurumsal kimlik
     belirtilerini mevzuatta belirtilen süre içerisinde kaldırmaması
 
17-Uzaktan erişim sistemine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
 
18-Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan tesis ve/veya faaliyetlerin sigortalanmaması
 
19-Lisanslı tesisin Kurul izni olmaksızın kullandırılması
 
20*-Fiili tank kapasiteleri ile vaziyet planı veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen tank kapasitelerinin farklı olması
 
21-Tesiste numune kabı bulundurulmaması
 
22-Tüketici şikayetinin cevapsız bırakılması
 
23-Pompa adasında, pompa adası bulunmuyorsa pompaların üzerinde dağıtıcı lisansı sahibine şikayete yönelik açıklamalar ve ücretsiz telefon numarasını
     yer aldığı levha ve/veya çıkartmanın asılmaması
 
24-Mali belgelerde muhatabın lisans numarasının bulunmaması
 
25-Promosyon yasağına uyulmaması
 
26-İstasyon fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yer almaması
 
27-Lisansına kayıtlı olmayan tanker veya  sabit köy pompası ile tarımsal amaçlı akaryakıt satışı yapılması
 
28-Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Petrol Piyasasına ilişkin bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması
 
* Otuz (30) günlük ihtar süresi içerisinde yetkili makamlara aykırılığın giderilmesi için başvurulmuş olması ancak süre bitiminde yetkili makamca henüz işlemin sonuçlandırılmamış olması halinde mühürleme işlemi yapılmaz.
 


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı