E İRSALİYE'YE GEÇİŞ KLAVUZU / 30/06/2020

E İRSALİYE'YE GEÇİŞ KLAVUZU

E-İRSALİYE NEDİR?
Hâlihazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk belgesi yerine elektronik ortamda düzenlenmiş, alıcısına elektronik ortamda iletilen ve elektronik ortamda muhafaza edilen bir elektronik belgedir.
Sevk irsaliyesi, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının; teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgedir.
KAPSAMA GİREN MÜKELLEFLER
a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)' ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri,
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithalini gerçekleştirenler ile nihai tüketici dışında kalan mükelleflere satışını gerçekleştiren mükelleflerin (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı işlemleri,
c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı / sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin ruhsat veya sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri,

d) 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2. maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart,rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar ve ya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz , likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubu)imalini gerçekleştiren mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri,
e) e Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin söz konusu mallara ilişkin sevkiyat işlemleri,
f) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcıların gübre sevkiyatı İşlemleri,
g) e Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
01/07/2020 tarihinden itibaren bu mükellef gruplarının belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyesi belgelerinin e İrsaliye Uygulaması kapsamında “e İrsaliye” olarak düzenlenmesi zorunludur.
Zorunluluk getirildiği halde e İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen veya sevk irsaliyelerini zorunlu haller dışında e İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen hükümler uygulanır.
UYGULAMADAN YARARLANMA YÖNTEMLERİ
Mükellefler e İrsaliye Uygulamasından;
a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
b) e İrsaliye Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile
Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,
olmak üzere, e Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecek olup, Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece, e Fatura Uygulamasından yararlandıkları yöntem dışında bir yöntem kullanamayacaklardır
*E irsaliye hizmeti verecek Özel entegratörler listesine bu linkten ulaşabilirsiniz
http://www.efatura.gov.tr/eirsaliyeozelentegratorlerlistesi.html

E İrsaliye Uygulamasından birden fazla özel entegratörden hizmet alınarak yararlanılması mümkün müdür?
Birden fazla özel entegratörden hizmet almak mümkündür.

E İrsaliye uygulaması için ayrı bir Mali Mührün temin edilmesi zorunlu mudur?
E fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerden gerçek kişilerin elektronik imza, tüzel kişilerin mali mühre sahip olması nedeniyle ayrı bir mali mühür yada elektronik imzaya gerek olmayıp, mevcut araçları kullanabileceklerdir.

E İrsaliye için Gelir İdaresi Başkanlığına Başvuru Yapılması Gerekecek mi?
Özel entegratör yönteminden yararlanmak isteyen firmalar gelir idaresi başkanlığına başvurmayacaklar, özel entegratörde mali mühürleriyle aktivasyon vermeleri yeterli olacaktır.

E İrsaliye Ne Zaman Düzenlenecektir?
E irsaliye malın filli sevkinden önce düzenlenecektir. Düzenlenen bu irsaliye Başkanlık sistemi üzerinden alıcısına iletilecektir.

E İRSALİYE UYGULAMASI İLE İLGİLİ ZORUNLULUKLAR

E irsaliyenin, malın fiilî sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemlerine başarılı biçimde iletilmesi,
malın sevki için yeterlidir.

Malın fiilî sevki sırasında araç içinde de e irsaliyenin bir kâğıt çıktısının bulunması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur.

E irsaliyelerde kare koda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.

E irsaliye uygulamasından yararlanan mükellefler, e irsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere de e irsaliye keseceklerdir.

E irsaliyenin düzenlenmesinden önce e fatura düzenlenmişse e irsaliye üzerinde, ilgili e fatura tarihinin ve belge numarasının bulunması zorunludur.

E irsaliyede bulunması zorunlu bilgiler nelerdir?

E irsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası,

E irsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası.

Müşterinin adı, ticaret ünvanı , varsa vergi dairesi ve hesap numarası, işyeri adresi ve işyeri adresinden farklı olması hâlinde, teslimat adresi.

Taşınan malın cinsi, miktarı, fiilî sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiilî sevk zamanı.

GİB amblemi, amblemin altında ise “e İrsaliye” ibaresi bulunmalıdır.

Belgenin seri sıra numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan
belge numarası kullanılır. Örnek; FYS2019000000001


HANGİ DURUMLARDA E İRSALİYE DÜZENLENMEZ
Nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırılması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla e irsaliye düzenlenmez.
E fatura, e arşiv fatura ve ÖKC fişleri şartları sağlanması halinde.

E İrsaliye de yol denetimi nasıl olacak?
Denetim memurları, ellerinde bulunan tabletlerle, belge üzerinde yer verilmesi zorunlu Kare kod veya barkod bilgisini okutarak, e irsaliyenin bilgilerine erişebileceklerdir.

E irsaliye’ de kabul/ret süreci nasıl olacak?
Kendisine e irsaliye düzenlenen mükellefler isterlerse e irsaliye belgesine konu olan mallara ilişkin
olarak:

Ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini,

Teslim alınmayan veya reddedilen mal miktarını ve nedenini,

Eksik/fazla mal miktarını uygulama üzerinden, e irsaliye yanıtıyla, e irsaliye düzenleyene iletebilir. İrsaliye yanıtları “Onay ”, Ret ” ve “ Kısmi Onay ” şeklindedir

İrsaliye yanıtı için süre kısıtlaması var mı?

İrsaliye yanıtı dönülmesi zorunlu olmamakla birlikte yanıt dönülmesi halinde 7 günlük fatura düzenleme süresini geçmeyen süre içinde bir adet yanıtın dönülmesi mümkün bulunmaktadır.

İrsaliye Yanıtı, iade işlemlerinde düzenlenen irsaliyenin yerine kullanılabilir mi?
E irsaliye yanıtı, iade işlemi için düzenlenecek olan sevk e irsaliyesinin yerine geçmez.
 İade işlemlerinde ayrıca yeni bir e irsaliye düzenlenmelidir.

Malın fiilî sevki için, e irsaliyenin alıcısına başarılı şekilde iletilmesi zorunlu mudur?
E irsaliyenin, malın fiilî sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemlerine başarılı olarak iletilmesi, malın fiilî sevki için yeterlidir. Alıcı tarafından sistem yanıtı dönülmesi beklenmeyecektir.

E irsaliye uygulamasına geçildiğinde e fatura/ e arşiv faturanın kâğıt çıktısı irsaliye olarak kullanılabilecek mi? Ayrıca e irsaliye düzenlenecek midir?
E fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerine düzenledikleri e faturada, düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde e faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer. Söz konusu kâğıt çıktıya "İrsaliye yerine geçer ." ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için e faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekir . (509 5.1 Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen e Arşiv Fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, malın teslimi anında düzenlenmesi, kâğıt çıktısına "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması ve kâğıt
çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından ıslak imza veya hazır imzalı olarak ayrıca imzalanması zorunludur. (5.5.2 nolu madde)

Sevk tarihi, irsaliye tarihi ile aynı veya ileri bir tarih mi olmalıdır? Yoksa irsaliye tarihinden daha geçmiş bir tarih olabilir mi?

E İrsaliye malın sevki sırasında yanında bulundurulması gereken bir belge olup, malın
fiili sevkinden önce düzenlenmesi gerekmektedir. İrsaliye üzerinde, irsaliyenin
düzenlenme tarihine ilave olarak malın fiili sevk tarihinin de belge üzerinde gösterilmesi
gerekmektedir. Malın fiili sevk tarihinin, irsaliyenin düzenlenme tarihinden önce olması mümkün değildir.

Muhtelif Müşteriler İbareli e irsaliye Düzenlenebilecek mi?
Alıcısının malın sevki sırasında bilinmediği durumlarda, matbu sevk irsaliyesinde olduğu gibi, muhtelif müşteriler adına olmak üzere “Muhtelif Müşteriler” tipinde e İrsaliye düzenlenecek olup, VKN/TCKN alanına 5555555555 yazılmak, Ad Soyad /unvan bölümüne “muhtelif müşteriler” yazılmak suretiyle e İrsaliye düzenlenecektir

E İrsaliye uygulamasına geçildiğinde, şubeler arası düzenlenen ya da sadece işlem görmek üzere gönderilen malzemeler için de e İrsaliye mi düzenlememiz gerekiyor?
Aynı işletmenin şubeleri arasındaki mal sevkiyatlarında yada sadece işlem görmek üzere başka mükelleflere gönderilen malzeme sevkiyatlarında normal şartlarda (kağıt irsaliye uygulaması kapsamında da) sevk irsaliyesi düzenlemesi gerektiğinden e İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

E İrsaliye Düzenlendikten sonra, fiili mal sevkiyatı başlamadan önce alıcı malı almaktan vazgeçerse düzenlenen e İrsaliye ile ilgili ne gibi işlem yapılacaktır? Alıcıdan bir belge almak gerekir mi?
Alıcı malın fiili sevkinden önce söz konusu e İrsaliye' ye, uygulama üzerinden "RED" İrsaliye yanıtı gönderebilir. Bu durumda e İrsaliye iptal edilmiş sayılacağından ayrıca alıcı tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

E irsaliyenin, hatalı vergi kimlik numarasına gönderilmesi durumunda izlenecek yol nedir?
E irsaliyenin alıcısının ya da içeriğindeki malların tamamının hatalı olması hâlinde, alıcısı tarafından e irsaliye yanıtı ile reddedilmesi mümkündür . Ancak ret malın fiilî sevkinden önce yapılması gerekmektedir. Malın fiilî sevkinden sonra gönderilecek ret yanıtları hükümsüz olup, bu durumda malı taşıyan/taşıttıran tarafından yeni bir e irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

 

E İrsaliye'nin sevkiyatın başlatıldığı lokasyondaki altyapı ve teknik imkansızlıklar( örneğin; internetin bulunmaması) nedeniyle malın sevkinden önce düzenlenmesinin mümkün olamadığı hallerde izlenecek yöntem nedir?

E İrsaliyenin teknik sebeplerle düzenlenememesi halinde; müşteriye öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenecek ve bu irsaliye üzerinde "e İrsaliye Ayrıca Düzenlenecektir" ibaresine yer verilecektir. Bu şekilde düzenlenen matbu sevk irsaliyelerinin e İrsaliye'ye en geç izleyen 2 gün içinde dönüştürülmesi zorunludur.
Matbu sevk irsaliyesine istinaden daha sonradan düzenlenecek e İrsaliye'ler GİB tarafından özelleştirilen "MATBUDAN DÖNÜŞTÜRÜLEN E İRSALİYE" tipinde düzenlenmesi ve bu e İrsaliye belgesinin ilgili alanında matbu kağıt olarak düzenlenen sevk irsaliyesinin bilgisine (tarih, belge no ) yer verilmesi gerekmektedir.

Geçmiş tarihli e İrsaliye düzenlenebilir mi?
Geçmiş tarihli e İrsaliye düzenlenmesi mümkün değildir. E İrsaliye sisteminde bununla ilgili kısıt bulunmaktadır. E İrsaliye sistemine iletilen belgelerin fiili sevk tarihi e İrsaliye sistem tarihinden önceki bir tarih olamaz.


E İrsaliye'ye konu malları "tam olarak" teslim alan alıcı ne yapacaktır?

E İrsaliye'ye konu malları tam olarak teslim alan alıcı, e İrsaliye sistemi üzerinden "KABUL" irsaliye yanıtı dönebileceği gibi, herhangi bir yanıt dönme zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Sistemsel olarak 7 gün içinde herhangi bir yanıt dönülmemiş e İrsaliye'lere konu malların alıcıları tarafından tam olarak teslim alındığı ve satıcıları tarafından bu malların tamamı için e Fatura düzenleneceği kabul edilmektedir.

E İrsaliye'ye konu malları "eksik olarak" teslim alan alıcı neyapacaktır?
E İrsaliye'ye konu malları "eksik olarak" teslim alan alıcı, istemesi halinde e İrsaliye sistemi üzerinden "KISMİ KABUL" irsaliye yanıtı ile satıcıya fiilen teslim aldığı mal miktarını bildiren bir yanıt dönebilir.
Sistemsel olarak 7 gün içinde herhangi bir yanıt dönülmemişe İrsaliye'lere konu malların alıcıları tarafından tam olarak teslim alındığı ve satıcıları tarafından bu malların tamamı için fatura düzenleneceği kabul edilmektedir.
E irsaliye ile e Faturanın uyumumun sağlanması bakımından alıcı tarafından sistem üzerinden bir yanıtın dönülmediği durumlarda, fiilen teslim alınan mal miktarının alıcı ve satıcı arasında tanzim olunan harici diğer belgelerle (Teslim/Tesellüm belgeleri, tutanak, makbuz vb. belgelerle e İrsaliyenin kağıt çıktısı üzerine alınacak notlar ve imzalar da söz konusu belgeler yerine kullanılabilir.) tevsik ve ispat olunması ve ilgili makamlara istenildiğinde ibraz edilebilir şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir.


Sevk irsaliyesine konu malların satıcı tarafından taşındığı hallerde, alıcının veya görevlisinin işyerinde bulunmaması halinde, teslimat yapılamaması halinde, malların satıcının işletmesine geri gelmesi sürecinde satıcı tarafından yeniden bir e İrsaliye düzenlenecek midir? Yoksa ilk e İrsaliye belgesi ile mallar işletmeye geri getirilebilir mi? Söz konusu malların alıcısına daha sonra tekrar sevk edilmesi durumunda ilk düzenlenmiş irsaliye belgesi kullanılabilir mi?
 

E İrsaliye ye konu malların alıcısına teslim edilemediği ve satıcısı tarafından işletmesine geri getirilmesini gerektiren bir durumun oluşması halinde yeni sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerekmektedir. İlk düzenlenmiş e İrsaliye ile malların tekrar satıcının işletmesine geri getirilmesinde kullanılması mümkün değildir. Yeni bir e irsaliyenin düzenlenmesi gerekmektedir.


E İrsaliye uygulamasına dahil olunduktan sonra, kağıt irsaliye ile e İrsaliye nin birlikte düzenlenebileceği bir geçiş dönemi bulunmakta mıdır? Bu süre boyunca mal sevkiyatlarının bazıları için e İrsaliye, bazıları için kağıt ortamda sevk irsaliyesi düzenlenebilir mi?

E Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (E fatura ve E arşiv fatura uygulamaları için 7. günün) sonuna kadar , söz konusu belgeleri kağıt ortamda da düzenleyebilirler . Ancak aynı işlem için e belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

E Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (E fatura E arşiv Fatura uygulamaları için 7. günden) itibaren, belgelerin E belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir.


Düzenlenen e İrsaliyelerin düzenleyici tarafından ayrıca kağıt ortamda çıktılarının saklanması gerekir mi?

E İrsaliye belgesinin taraflarca elektronik ortamda muhafaza edilmesi esas olup, 487 SN VUK Genel Tebliğin 5.maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca, elektronik sevk irsaliyesinin kağıt çıktısı malın fiili sevki sırasında araçta bulundurulması (elektronik olarak görüntülenmesi de mümkündür) gereken mahiyettedir. Bu kağıt çıktının esas itibariyle alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.


İrsaliye yerine geçen Fatura Bilgi Fişinin ÖKC den düzenlendiği durumda, ayrıca e İrsaliye düzenlenecek midir?

Ödeme kaydedici cihazlar (yeni nesil dahil) aracılığıyla gerçekleştirilen ve müşteriye e Fatura veya e Arşiv Fatura verilerek belgelendirilen perakende mal ve hizmet satışlarında ödeme kaydedici cihazlardan satış anında düzenlenen bilgi fişleri (e Fatura / e Arşiv Fatura BİLGİ FİŞİ) satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla sevk irsaliyesi yerine geçer. Buna göre ÖKC mevzuatı çerçevesinde belirlenen kurallara uygun olarak ÖKC'lerden düzenlenen ve irsaliye yerine geçen bilgi fişleri irsaliye yerine geçeceğinden ayrıca matbu veya e İrsaliye şeklinde başka bir sevk irsaliye belgesinin düzenlenmemesi gerekmektedir.

 

Düzenlenip alıcısına GİB sistemleri üzerinden iletilen e İrsaliye belgesinin İPTALİ mümkün müdür?

İrsaliyeye konu malların, satıcıdan yola çıkıp alıcıya ulaşması ile birlikte sevk irsaliyesi belgesi esas itibariyle işlevi yerine getirmiştir. Bu durumdaki sevk irsaliyesinin iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak, e İrsaliye uygulamasında yalnızca malın fiili sevkinden önce ve alıcının ya da içerdiği malın hatalı olması durumunun alıcı tarafından sistem üzerinden anlaşılması ve hatalı sevkiyat işleminin satıcı tarafından hiç başlatılmamasını sağlamak amacıyla münhasıran ALICI
durumundaki tarafça, e İrsaliye belgesine sistem üzerinde "RED" irsaliye yanıtı ile iptal işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

E İrsaliye yanıtı, irsaliye oluşturulduktan kaç gün sonraya kadar oluşturulabilir?

E İrsaliye yanıtı süresi fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süreyi aşamaz. Bu süreden sonra, alıcı tarafından iletilen irsaliye yanıtlarına HATA dönülmektedir.

E İrsaliye'ye konu sevkiyata başlanması için e İrsaliye'nin alıcıya iletilmiş olması da zorunlu mudur? Alıcının sistemlerinde bir sorun olması halinde sevkiyat işlemine başlanabilecek midir?

E İrsaliye'ye konu malların sevkiyatına başlanması için e İrsaliye'nin GİB sistemlerine iletilmiş olması yeterli olup, ayrıca alıcının sistem yanıtını dönmesini bekleme zorunluluğu bulunmaktadır.
Alıcının sisteminde yaşanmakta olan bir sorun sevkiyat işleminin başlatılmasına engel teşkil etmeyip, alıcı sistemlerindeki sorunun giderilmesi sonrasında ilgili e İrsaliye GİB tarafından alıcısına elektronik ortamda iletilecektir. Bu nedenle satıcının alıcının sistemlerindeki sorunun
çözümünü bekleme zorunluluğu bulunmamaktadır.


E Fatura'nın e İrsaliye ile birlikte düzenlenme zorunluluğu var mıdır? E İrsaliye uygulamasında da 7 günlük fatura düzenleme süresi geçerli midir?
E Fatura'nın düzenleme süresine ilişkin olarak kağıt belge düzeni için öngörülen sürelerden farklı bir süre öngörülmemiştir. 213 sayılı VUK'un fatura düzenleme süresine ilişkin 7 günlük süre e Fatura uygulamasında da aynen geçerlidir. Bu nedenle, e Fatura'nın e İrsaliye'den önce düzenlenmesi gereği bulunmamakta olup, irsaliye tarihinden sonraki 7 günlük süre içerisinde düzenlenmesi mümkündür.

Satıcı tarafından malın alıcıya teslimin anında fatura düzenlenmesi halinde, ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunlu mudur ?
Satılan malın teslimi anında faturanın da düzenlenmesi halinde, ayrıca sevk irsaliyesi kesilmesine gerek bulunmadığından malın fatura ile birlikte taşınması yeterlidir.

Satıcı sevk edeceği malı, taşıma işini ÜCRET karşılığı yürüten özel taşıma işletmelerine yaptırması halinde de e İrsaliye düzenlenmesi gerekecek midir? Taşımayı yapan işletmenin TAŞIMA İRSALİYESİ düzenlenmesi yeterli değil midir?

Malların ücret karşılığı taşıttırılması halinde, Vergi Usul Kanununun 240 ncı maddesi uyarınca, taşıyan tarafından ayrıca taşıma irsaliyesi düzenlenmesi de gerekmektedir. Ayrıca sevk irsaliyesi e İrsaliye olarak düzenlenmeli ve TAŞIYAN‘ a e İrsaliye‘ nin kağıt çıktısının veya elektronik görüntüsünün taşıtta bulunmak üzere verilmesi gereklidir.


Fatura'nın önce düzenlendiği durumlarda sevk irsaliyesinin fatura tarihinden sonraki kaç gün içinde düzenlenmesi gerekir?
Fatura'nın önce düzenlendiği hallerde de mal sevkiyatı ne zaman olacak ise (mal sevkiyatı işlemi satıcı ile alıcı arasındaki anlaşmaya göre serbestçe belirlenebilir, sevk zamanı konusunda özel bir yasal veya idari düzenleme bulunmamaktadır) sevk irsaliyesinin (ve e İrsaliye'nin ) bu tarihten önce düzenlenmesi gerekmektedir.

Taşıma irsaliyesi ile sevk irsaliyesinin tarihi aynı olmak zorunda mıdır?
Sevk irsaliyesinin düzenlenip, taşımayı ücret karşılığında gerçekleştiren taşıyıcıya da bir örneği verilip taşıma irsaliyesi ile birlikte taşıma sırasında bulundurulacağından, sevk irsaliyesinin özellikle fiili sevk tarihi taşımacıya malların teslim edilip, taşımanın başlatıldığı (taşıma irsaliyesinin düzenlendiği tarih) tarih ile aynı olmalıdır.

 

E İrsaliye üzerinde nakliye firması, aracın plaka no , şoför bilgilerinin yazılma zorunluluğu var mıdır?
Taşıma işinin, lojistik firmaları tarafından yapılması halinde düzenlenecek e İrsaliye' de lojistik firmasının VKN, Unvan bilgisi yazılmalıdır. Araç ve şoföre ilişkin bilginin bu durumda yazılması zorunlu değildir. Ancak, taşıma işinin bizzat satıcı/alıcının kendi araç ve şoförleri ile yapılması halinde düzenlenecek e İrsaliye'de araç plaka no ve şoförün bilgilerine yer verilmesi zorunludur.

Taşıma sırasında sadece e İrsaliye‘ nin kare kod veya barkodunun bulundurulması yeterli midir? 
Sadece barkod veya kare kod bilgisinin bulunması yeterli olmayıp, taşıma sırasında araçta düzenlenen e İrsaliye'nin bir örnek kağıt çıktısı veya elektronik olarak belge görüntüsünün bulundurulması ve yol denetimi personeline ibraz edilmesi ve bu bilgilere göre ibraz olunan sevk irsaliyesi belgesinin GİB sistemleri üzerinden doğrulanabilmesi gerekmektedir.

Gib sisteminde arıza , bakım veya kesinti olacağı durumda nasıl bir yol izlenecektir?

GİB sistemlerinde arıza, bakım veya kesinti olduğu hallerde bu süreler içinde matbu kağıt irsaliye düzenlenerek sevkiyat işlemlerinin başlatılması mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde matbu kağıt irsaliye olarak gerçekleştirilen sevkiyatlara ait sevk irsaliyeleri, arıza, bakım veya kesinti hallerini izleyen en geç 2 gün içinde MATBUDAN DÖNÜŞTÜRÜLEN E İRSALİYE tipinde e İrsaliye sistemine girilmesi gerekmektedir.

E irsaliye üzerinde kabul, kısmi kabul, red işlemleri için kesin bir süre sınırlaması olacak mı, olacaksa süre ne kadar olacaktır?
E İrsaliye‘ ye RET yanıtı fiili sevk zamanından önce sadece yapılması mümkün olup, daha sonradan ret yanıtının dönülmesi mümkün bulunmamaktadır. GİB sistemleri süresinde yapılmamış ret yanıtlarına hata dönecektir. Kabul ve kısmi kabul yanıtları da sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden en fazla 7 günlük süre içinde ve bir defa dönülmesi mümkün bulunmaktadır. Belirtilen süreden sonra kabul veya kısmi kabul yanıtının dönülmesi mümkün bulunmamaktadır.

E irsaliye düzenlendikten sonra ne kadar sürede faturanın tanzim edilmesi gerekiyor?
Fiili sevk tarihinden sonra 7 gün içinde faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.


Satıcının teslim ettiği ürünlerin alıcı tarafından bir kısmının kabulu bir kısmının reddi mümkün mü?
E İrsaliye uygulamasında alıcı fiili mal teslimatı bilgilerine uygun olarak KISMİ KABUL yanıtını sistem üzerinden satıcıya iletebilir.

İrsaliyenin fiili sevk tarihine mevcut sistemde araç hareketi yazılıyor. E irsaliyede fiili sevk tarihi alanına hangi tarih yazılması gerekecek? Fiili sevk tarihi ile e irsaliye basım tarihi aynı tarih mi olmalı? Özellikle gece yarısına doğru yapılan ürün yüklemelerinde fiili sevk tarihi ve e irsaliye tarihi arasında gün farkı olabilir, bunun bir cezai yükümlülüğü olacak mıdır?

Fiili sevk tarihi alanına, malların fiili sevkiyatın başlatılacağı tarih yazılacaktır. Fiili sevk tarihi, e İrsaliyenin düzenleme tarihinden önceki bir tarih olamaz. Ancak sonraki bir tarih olabilir.
Fiile duruma uygun olması koşuluyla, düzenleme tarihi ile fiili sevk tarihinin farklı olması herhangi bir cezai yükümlülüğü gerektirmeyecektir. Düzenlendiği tarih ile aynı gün fiili sevkiyatı da gerçekleştirilen durumlarda, düzenleme tarihi ile fiili sevk tarihi irsaliye üzerinden aynı olabilir.

E irsaliyenin yanlışlıkla müşteri tarafından reddedilmesi sonucunda nasıl ilerlenecek, aynı irsaliye yeni numara ile tekrar gönderilebilecek mi?
E İrsaliyenin alıcısı tarafında sehven reddedildiği durumlarda ivedilikle yeni e İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenecek yeni e İrsaliyede yeni belge numarası kullanılmak zorundadır.

Ticari faturalarda ve özellikle irsaliye sistemi üzerine çalışan firmalarda, irsaliye tarihi üzerinden 7 gün içerisinde düzenlenen e Fatura'ya, alıcısı tarafından 8 günlük itiraz süresi içinde e Fatura sistemi üzerinden itirazda ( Ret yanıtı ile) bulunulması halinde, sonradan düzenlenecek e Faturanın düzenlenme süresi nedir?

Ticari fatura senaryosunda düzenlenip, alıcısı tarafından e Fatura sistemi üzerinden Red yanıtı ile itiraz edilen bir e Faturaya ait yeniden fatura düzenlenmesi  durumu için özel bir süre belirlenmemiş olup 7 günlük genel fatura düzenleme süresi içinde ise herhangi bir usul hükmü yönünden sorun oluşmaksızın yeni e Fatura'nın düzenlenip alıcısına iletilmesi gerekmektedir. Ancak yeni e Faturanın,itirazın yapılma süresi nedeniyle ilk irsaliye tarihinden 7 günlük sürenin de geçtiği bir tarihte düzenlenmek durumunda kalınması halinde, yeni düzenlenecek e Fatura'da sevk irsaliyesinin bilgilerine yer verilecek olmakla birlikte, faturanın not açıklama alanına da ilk düzenlenen ve itiraz nedeniyle iptal olan e Fatura bilgisine (tarih ve numarasına ve söz konusu faturanın neden iptal durumuna geldiğine yönelik açıklamaya) de yer verilmesi suretiyle, 7 günlük süreden sonra ikinci e fatura'nın düzenlenme gerekçesine yer verilmedir.

 

Düzenlenen e İrsaliyede yer alan araç, şoför veya süre veya diğer bilgilerinde öngörülemeyen sebeplerle bir değişikliğin oluşması halinde, sevkiyat işlemi başlatılmadan önce satıcı söz konusu irsaliye bilgilerinin düzeltilmesi için izlenecek yöntem nedir?

Sevkiyatı işlemi sürerken, araç, şoför vb. diğer bilgilerde değişikliğin olması durumunda, belirtilen değişiklikler e İrsaliye hazırlama birimlerine bildirilerek (ya da şoförün yeni bir e İrsaliye oluşturma için teknik olanaklara sahip olması da söz konusu olabilir) ivedilikle yeni e İrsaliye'nin oluşturulması ve elektronik ortamda da görüntülenmesini sağlayacak yapıda araç şoförüne iletilmesi sağlanmalıdır.
Sevkiyat sırasında teknik imkanlar elvermiyorsa, taşımayı gerçekleştiren şoför tarafından yeni bilgileri barındıran, e İrsaliye'ye dönüştürülmek üzere öncelikle matbu sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve bu irsaliye üzerinde e İrsaliye'ye dönüştürüleceğine ilişkin açıklamaya yer verilmesi sağlanmalıdır.
Matbu sevk irsaliyesi ile gerçekleştirilen fiili teslimat miktarlarına uygun olarak, matbu irsaliyenin e İrsaliye'ye (MATBUDAN DÖNÜŞTÜRÜLEN E İRSALİYE tipinde) en geç izleyen 2 gün içinde dönüştürülmesi ve e İrsaliye sistemine iletilmesi gerekmektedir. Düzenlenen bu e İrsaliye üzerinde, düzenlenen matbu sevk irsaliyesine ilişkin bilgilere yer verilmelidir. Matbu sevk irsaliyesi de tevsik edici belge (e İrsaliye'nin dayanağı) olarak , muhafaza ve istenildiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir

E Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların da E FATURA KESMEDEN ÖNCE SEVK İRSALİYESİ Düzenlemesi zorunlu mudur?

Malın fiili sevkinden önce fatura düzenlenebildiği, sevkiyatın daha sonradan gerçekleştirildiği durumlar söz konusu olabilmektedir. E İrsaliye uygulamasında bu durumda sonradan düzenlenen e irsaliyede düzenlenen fatura bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. Faturada ise sevk irsaliyesine ilişkin bilgilerin, henüz sevk irsaliyesinin düzenlenmemiş olması nedeniyle boş bırakılması, faturanın not açıklama alanına sevkiyatın sonradan yapılacağı yönünde açıklamalara yer verilmesi gerekmektedir.


31/03/2023

İstasyonlarda Buhar Geri Kazanım Geçiş Tablosu

devamı
24/03/2023

Halk Bank, EPGİS Üyelerine Pos Komisyon Oranlarını Yeniledi.

devamı
20/02/2023

GİB, OHAL Bölgesine Dair Sirküler Yayınladı.

devamı