Akaryakıt ve LPG'de 2021'de Uygulanacak Lisans Ücretleri / 25/12/2020

Akaryakıt ve LPG'de 2021'de Uygulanacak Lisans Ücretleri

 
22 Aralık 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31342
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
 
 
 
KURUL KARARI
 
Karar No : 9845                                                                                       Karar Tarihi : 17/12/2020
 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2020 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.
 
          MADDE 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
a) Lisans alma bedeli:
 
         Rafinerici lisansı için                889.600.- (sekizyüzseksendokuzbinaltıyüz) TL,
Dağıtıcı lisansı için                643.800.- (altıyüzkırküçbinsekizyüz) TL,
Depolama lisansı için                  38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,
İletim lisansı için                  38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,
İhrakiye teslimi lisansı için      38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,
İşleme lisansı
    -Petrokimya için                   38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,
              -Biyodizel için                   13.100.- (onüçbinyüz) TL,
     -İşleme (atık) lisansı için       100.750.- (yüzbinyediyüzelli)  TL, 
Madeni yağ lisansı için                   127.700.- (yüzyirmiyedibinyediyüz) TL,
Serbest kullanıcı lisansı için           6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
Taşıma lisansı
- Demiryolu için            6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
- Denizyolu için gemi başına        6.700.- (altıbinyediyüz) TL, 
       Bayilik lisansı için                        6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
 
b) Lisans sureti                      2.600.- (ikibinaltıyüz) TL,
 
c)    Lisans tadili:
 
Rafinerici lisansı için                    18.050.- (onsekizbinelli) TL,
Dağıtıcı lisansı için                    13.100.- (onüçbinyüz) TL,
Depolama lisansı için                      6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
İletim lisansı için                      6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
İşleme lisansı için                      6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
Madeni yağ lisansı için                      6.700.- (altıbinyediyüz) TL,            
Serbest kullanıcı lisansı için          3.950.- (üçbindokuzyüzelli) TL,
İhrakiye teslimi lisansı için          6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
Taşıma lisansı
- Demiryolu için 3.950.- (üçbindokuzyüzelli) TL,
- Denizyolu için gemi başına 3.950.- (üçbindokuzyüzelli) TL, 
      Bayilik lisansı için                         3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL,   
 
d) Süre uzatımı(vize)                   Lisans alma bedelinin % 50’si
 
e)    Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin 
          bedeli (01.04.2021-31.03.2022 dönemi için)   38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,
 
f) Tarife onayı                                              0.- (sıfır) TL.
 
g) Kupon hizmeti izin bedeli         74.750.- (yetmişdörtbinyediyüzelli) TL.
 
 
              MADDE 2-  Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 
              MADDE 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
 
 
 
22 Aralık 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31342
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
 
 
 
KURUL KARARI
 
Karar No : 9847                                                                                       Karar Tarihi : 17/12/2020
 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/12/2020 tarihli toplantısında; Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.
 
          MADDE 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile değişik (D) fıkrasının (b) bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
a) Lisans alma bedeli:
              LPG Dağıtıcı lisansı için              380.800.- (üçyüzseksenbinsekizyüz)TL,                                                
              LPG Depolama lisansı için                38.450.- (otuzsekizbindörtyüzelli) TL,
              LPG Tüpü İmalatı lisansı için                         25.650.- (yirmibeşbinaltıyüzelli) TL,
              LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve 
              Bakımı Lisansı için                                           5.250.- (beşbinikiyüzelli) TL,
              LPG Taşıma lisansı
                - Boru hattı ile taşıma için                      6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
                - Demiryolu için        6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
                - Denizyolu için gemi başına        6.700.- (altıbinyediyüz) TL,               
     LPG Otogaz Bayilik lisansı için                    6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
 
           b) Lisans sureti:                               2.600.- (ikibinaltıyüz) TL,
 
           c) Lisans tadili:
               Dağıtıcı lisansı  tadil bedeli                         7.650.-(yedibinaltıyüzelli)TL,                               
      LPG Depolama lisansı için                          6.700.- (altıbinyediyüz) TL,
      LPG Tüpü İmalatı lisansı için                     6.700.- (altıbinyediyüz) TL, 
      LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve 
                Bakımı Lisansı için                                    2.550.- (ikibinbeşyüzelli)TL,
                LPG Taşıma lisansı          
       - Boru hattı ile taşıma için               5.100.- (beşbinyüz) TL,
       - Demiryolu için                              5.100.- (beşbinyüz) TL,
       - Denizyolu için gemi başına          5.100.- (beşbinyüz) TL,
                 LPG Otogaz Bayilik lisansı için                3.850.- (üçbinsekizyüzelli) TL, 
 
            d) Yasal sürelerden sonra yapılan lisans tadil başvurularında;
 
- LPG Tüpü İmalatı lisansı için   :    Lisans alma bedeli kadar,
- LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve                 
       Bakımı Lisansı için             :     Lisans alma bedeli kadar,
- LPG Taşıma lisansı  için :     Lisans alma bedeli kadar,
- LPG Otogaz Bayilik lisansı için :     Lisans alma bedeli kadar,
- LPG Dağıtıcı lisansı için        :     Lisans tadil bedelinin 5(beş) katı kadar,
- LPG Depolama lisansı için :     Lisans tadil bedelinin 5(beş) katı kadar,
          Bedel alınır.
 
  e) Süre uzatımı (vize)                        Lisans alma bedelinin % 50’si 
 
  MADDE 2- Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 
  MADDE 3- Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.


28/07/2022

Petrol ve LPG Piyasalarında Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

devamı
30/06/2022

Sendikamızın Sigorta Kefalet Senetlerine İlişkin Talebi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

devamı
30/06/2022

Teminat Verme Süresi 1 Ağustos 2022 Tarihine Kadar Uzatıldı.

devamı