5015 SAYILI KANUNA GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI / 00/00/0000

5015 SAYILI KANUNA GÖRE  2019 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

21 Aralık 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30632
TEBLİĞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ
UYARINCA 2019 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU 
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ 2019 YILINDA UYGULANACAK 
İDARİ PARA CEZALARI
(TL)
19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi 1.776.799
19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi 1.510.278
19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi 621.878
19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (h) bendi (ton başına) 350
19 uncu maddenin yedinci fıkrası 2.660-124.373
 
Diğer idari para cezaları
MADDE 4 – (1) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan idari para cezasının dörtte biri uygulanır.
(2) 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ihlali halinde, bayiler için aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan cezanın beşte biri uygulanır.
(3) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller hariç olmak üzere bayiler için aynı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan idari para cezasının beşte biri uygulanır.
(4) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ise 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
 
 


31/03/2023

İstasyonlarda Buhar Geri Kazanım Geçiş Tablosu

devamı
24/03/2023

Halk Bank, EPGİS Üyelerine Pos Komisyon Oranlarını Yeniledi.

devamı
20/02/2023

GİB, OHAL Bölgesine Dair Sirküler Yayınladı.

devamı